L'aprenentatge vivencial de la Lectoescriptura

Comprendre el procés d’aprenentatge

La formació aporta coneixements per a entendre amb profunditat i claredat què està passant al cervell de l’infant quan comença a llegir i a escriure. Entendre bé els processos d’aprenentatge i desenvolupament ens permet saber com evitar que llegir i escriure es converteixin en actes mecànics, sense sentit, i acabin generant infants que no entenen què llegeixen o no són capaços d’expressar-ser per escrit. 

Conèixer les etapes per les quals passen els infants ens permet saber què hem de treballar en cada moment i no córrer, no avançar-nos, sinó nodrir en cada etapa el que és essencial per tal de passar a la següent amb una bona preparació i disposició.

gaia i koan llegint parcial

Conèixer els prerequisits lectors i escriptors

Saber quines són les fites de maduresa que els infants han d’haver assolit per a encarar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura amb èxit, seguretat i ben preparats i preparades. Aquesta preparació és fonamental, doncs és la clau no només d’un bon procés d’aprenentatge, sinó també d’una bona relació amb l’acte de llegir i escriure.

Per això parlarem sobre com generar unes bones bases cognitives, unint llenguatge oral, desenvolupament motriu i sensorial i el treball amb el ritme com a pilars del desenvolupament holístic de l’infant. Treballarem sobre aquests prerequisits per tal que pugueu fer un bon seguiment, treball i observació a totes les etapes i cursos.

Gaudir de llegir i escriure

El nostre objectiu és que els infants gaudeixin llegint i escrivint, els agradi i això generi una motivació intrínseca en el procés d’aprenentatge que els ajudi a travessar dificultats i reptes. Desitgem que no sigui quelcom mecànic, sinó un aprenentatge que els obri portes de desenvolupament, els faci persones més competents i els permeti gaudir de llegir i escriure en totes les seves vessants i possibilitats.

Per això la formació és centra en generar un procés d’aprenentatge basat en el joc, en el gaudi, el repte, el modelatge dels altres i la col·laboració entre iguals. Perquè tal i com deia Piaget, els infants no juguen per aprendre, sinó que aprenen perquè juguen.

escrit jana 3'5 II

Preveure i treballar dificultats en el procés

Aprendre a llegir i escriure és un procés que dura varis anys, des de l’etapa prèvia on l’infant assoleix les bases cognitives, fins l’etapa on esdevé un lector i escriptor expert es donen varis processos i aprenentatges simultanis. És important saber com és aquest procés d’aprenentatge per a saber preveure les dificultats tant en el present immediat com en el futur. 

La formació prepara per saber ajudar als infants a travessar dificultats que sorgeixen en el procés entenent l’origen del problema i no el símptoma que nosaltres veiem d’entrada, i sabent fer una bona derivació quan sigui necessari.

Aprendre a fer propostes vivencials, globals i significatives

Aprenem allò que vivim i que té un significat per a nosaltres, per això les propostes d’aprenentatge han d’estar també dins la vida real i estar connectades amb els interessos dels infants. La formació prepara per saber generar propostes on els infants siguin els protagonistes del procés, creant conjuntament amb nosaltres els materials que farem servir i les històries que compartirem.

Aprendrem a oferir propostes més holístiques, que impliquin processos on utilitzem la lectura i l’escriptura de forma implícita, com a part del procés, i no com a objectiu final.

20201114_123339

Continguts

Bloc I: Bases cognitives i fites de maduresa

 • En quin moment l’infant està preparat per llegir i escriure? El desenvolupament del cervell en l’etapa infanti i primària.
 • Com ajudar a crear unes bones estructures cognitives. La seva importància en l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Fites de maduresa. La prevenció de dificultats en l’aprenentatge.

Bloc II: Llenguatge oral

 • La fase sensible per la maduració de les estructures lingüístiques.
 • El paper del llenguatge oral. Bases de la comunicació: comprensió oral, capacitat d’escolta i expressió oral.
 • L’adult com a model comunicatiu.
 • La consciència fonològica. El treball amb rimes, cançons i ritmes.

Bloc III: L’aprenentatge vivencial de la lectura

 • Què significa llegir. La lectura global significativa. El rol de l’adult.
 • Etapes de desenvolupament de la lectura. El paper de la descodificació
 • Com acompanyar els inicis de la lectura. Quin és el millor tipus de text i de lletra per començar a llegir.
 • La lectura dialògica i la comprensió lectora.
 • La progressió en la lectura.
 • Creació i dinamització de l’espai de Biblioteca.
 • Tipologies de contes.

Bloc IV l’Espai de Biblioteca i les propostes de lectura:

 • Creació i dinamització de l’espai de Biblioteca.
 • Tipologies de llibres en funció de les necessitats lectores i les diferents etapes
 • Els contes tradicionals, adequació, adaptacions i reflexions sobre la seva funcionalitat
 • Els contes orals: per què són tan importants? Tipologies bàsiques
 • Propostes de lectura

Bloc V: L’aprenentatge vivencial de l’escriptura

 • Què significa escriure. L’escriptura global significativa. El rol de l’adult.
 • Etapes del desenvolupament de l’escriptura: l’escriptor emergent 
 • Com acompanyar l’aprenentatge de l’escriptura de lletres. 
 • Etapes del desenvolupament de l’escriptura: l’escriptor primerenc
 • Quin és el millor tipus de lletra per a començar a escriure
 • Etapes del desenvolupament de l’escriptura: l’escriptor fluid primerenc.
 • El treball amb l’ortografia: quan, com i per què.

Bloc VI: L’Espai Gràfic i les propostes d’escriptura. L’ambient de llengua:

 • El desenvolupament de l’expressió escrita. L’espai gràfic.
 • Valoració i autocorrecció en el procés d’escriptura. El rol de l’adult.
 • Propostes d’escriptura
 • Grafomotricitat, traç i la conquesta del gest.
 • Jocs i recursos lingüístics, orals i de taula.
 • Com generar propostes globals i vivencials per l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • L’ambient de llengua.

Metodologia

La formació parteix de dinàmiques vivencials per a integrar els coneixements teòrics des de la nostra globalitat, i no només a nivell racional. Així podeu experimentar en primera persona allò que després parlem i debatem en el marc teòric. Per això, al llarg del curs hi ha diferents tipus de dinàmiques: 

 • Vivencials, perquè visqueu processos similars als que viuen els infants
 • De reflexió, per partir dels vostres coneixements previs i generar una revisió i reestructuració formativa
 • D’integració, per a ajudar-vos a assimilar els continguts i a poder-los portar a la pràctica

Propostes pràctiques, que us permeten aterrar la formació a la vostra pràctica educativa

La formació ajuda a adquirir coneixements sobre aprenentatge i desenvolupament infantil, a revisar les nostres idees pedagògiques, per desestimar les que ja no ens serveixen i revalorar les que sí son útils. Implica un procés de transformació interna, de desestructuració per a reestructurar novament amb fonaments pedagògics més ferms i clars.

Aquest arrelament pedagògic és fonamental perquè, fem el que fem, estigui sostingut en coneixements teòrics i vivencials (la nostra experiència), i es tradueixi en una bon acompanyament, progressió i sistematització del procés d’aprenentatge de la lectoescriptura i del desenvolupament holístic de l’infant.

Al llarg del curs, us guiaré i acompanyaré per tal que escrigueu un

La formació aporta recursos pràctics que ajuden a l’aprenentatge de la lectoescriptura en les diferents etapes i àrees de desenvolupament vinculades i que podeu començar a aplicar des del principi.

L’objectiu és que la formació sigui útil i inspiradora i que des de l’inici del procés pugueu començar a transformar la vostra mirada i el vostre dia a dia amb els infants. 

petit projecte pedagògic d’escola de bosc que us ajudi a materialitzar i aterrar tot el treballat i après durant la formació. L’objectiu d’aquest manual és ajudar-vos a implementar la pedagogia de l’escola de bosc a la vostra pràctica educativa.

Al llarg del curs, us guiaré i acompanyaré per tal que comenceu a escriure el vostre projecte pedagògic de llengua, de manera que pugueu anar materialitzant i aterrant tot el treballat i après durant la formació. Per això us demano una entrega escrita integrativa de cada bloc que a vosaltres us ajuda en el procés d’integració i a mi em serveix per poder fer un seguiment del vostre procés formatiu, garantint que esteu assolint els continguts teòrics i pràctics.

En el cas d’escoles, l’objectiu d’aquests documents és ajudar-vos a harmonitzar el vostre treball amb la llengua, establir acords i prioritats, i sistematitzar una progressió adequada en cada etapa de manera que, un cop finalitzada la formació, sigui més fàcil acabar d’escriure i definir el projecte de llengua del vostre centre. 

Per aquest motiu, les entregues es realitzen de diverses maneres: a vegades conjuntament tot l’equip educatiu, a vegades per cicles, a vegades treballant-les en grups mixtes.

Informació e inscripcions

Formació dirigida a*:

 • Per a escoles (equips educatius)
 • Mestres, educadors i educadores
 • Professionals de diferents àmbits vinculats amb la infància 
 • Famílies

Preu:

190€ per bloc (en total 570€)*

Promoció: 175€ per bloc si t’inscrius abans del 31 de juliol del 2022!

Total hores:

60 hores
Formació presencial o telemàtica

Certificació:

Dates de la formació:

Dates i horari de la formació a concretar en cada cas

Més informació

Més informació e inscripcions

Desplaça cap amunt

Informació inscripció lectoescriptura